Man skulle kunna tro – och hoppas – att beslut som fattas i riksdagen och dess utskott tas rationellt och baserat på fakta. Det är tyvärr allt mindre sant och det finns otaliga exempel på det.

”Det är ingen mänsklig rättighet att vara full och samtidigt köra båt”

Inom vårt intresseområde – som har stort principiellt värde – har åter vår justitieminister Morgan Johansson underpresterat med att inte ta till sig fakta, använda vulgära floskler och därtill runda både Civilutskottet och Riksdagens enade krav till regeringen att 0,2-promillelagen skall utvärderas. ”Det är ingen mänsklig rättighet att vara full och samtidigt köra båt” står karln på fullt allvar och säger i Sveriges Riksdag!

Svenska Båtunionen (som organiserar Sveriges Båtklubbar) och Båtfolket sände in en seriös skrivelse till Justitieministern (se brevet underst) där vi påminde om riksdagens enade tillkännagivande. Därtill bifogade vi ett faktablad (klicka här) som tydligt visar att 0,2 promillelagen inte har haft avsedd effekt. Morgan Johansson negligerar totalt dessa fakta och hänvisar till Kustbevakningens subjektiva tyckande med att de uppfattar att det blivit lugnare sedan lagen tillkom. Inte konstigt eftersom de samtidigt konstaterar att färre båtar är ute på kvällstid sedan lagen infördes och utan att det haft någon avgörande effekt på olyckorna.

Svenska Båtunionen (som organiserar Sveriges Båtklubbar) och Båtfolket sände in en seriös skrivelse till Justitieministern (se brevet underst) där vi påminde om riksdagens enade tillkännagivande.  Därtill bifogade vi ett faktablad (klicka här) som tydligt visar att 0,2 promillelagen inte har haft avsedd effekt. Morgan Johansson negligerar totalt dessa fakta och hänvisar till Kustbevakningens subjektiva tyckande med att de uppfattar att det blivit lugnare sedan lagen tillkom. Inte konstigt eftersom de samtidigt konstaterar att färre båtar är ute på kvällstid sedan lagen infördes och utan att det haft någon avgörande effekt på olyckorna.

Antalet förolyckade till sjöss har minskat under lång tid och den väsentliga minskningen inleddes långt innan den nya sjöfyllerilagen trädde ikraft. Faktum är att antalet förolyckade relativt sett har ökat något på senare år båtlivet de 5-10 senaste åren enligt undersökningar gjorda av bl.a. Transportstyrelsen. Men eftersom inte olyckor sker för att man har något glas vin i kroppen så är det inte där vi hittar orsaken. Och kom dels ihåg gällande fritidsbåtars statistik att antalet rena sjöolyckor med förolyckade är få, därtill att antalet sk ”sjötrafikolyckor” med omkomna eller svårt skadade – vilket nya lagen skulle stävja – är ännu färre och knappt varit ett statistiskt mätbart problem.

I realiteten behövs ingen formell utvärdering i regeringens regi. Flera oberoende faktakällor visar redan tydligt att lagen inte haft avsedd effekt utan istället är ett stort irritationsmoment, en fara för sjösäkerheten och att vi båtfolk känner oss mästrade av just ”tyckare” som varken har kunnande eller omfattas av lagen. Att det helt onödigt läggs sordin på människors vardagsglädje och friluftsliv. De som har det dåliga omdömet att framföra fritidsbåtar på fyllan struntar tyvärr fullständigt i om en lag skärps då det inte bekommer dem. De var ju för övrigt kriminella redan vid tidigare lagar.

Notera! En djupare analys om Justitieministerns agerande finner du längre ner i nyhetsbrevet.

SBU och Båtfolkets brev till Justitieministern:

Att det är så svårt för vissa politiker och moralister att se skillnaden:

Inför valrörelsen – hur ser partierna på frågan?

Allt fler riksdagsledamöter ser inser fakta och det absurda i denna världsunika lag och att förakt för väljares kompetens slår tillbaka till förakt för politiken.

Men, som det ser ut nu  – och efter Morgan Johanssons faktaresistenta uttalanden – kommer S/MP regeringen inte att göra något åt denna lag under denna mandatperiod. Detta trots att vi vet det finns många S-politiker som stödjer fakta och vår ståndpunkt. Vi får hoppas att en ny regeringsbildning agerar för att få till en rimlig lagstiftning baserad på fakta!

I den mån vi kan lita på politiker överhuvudtaget så har M i alla fall motionerat flitigt i frågan och har officiellt sagt att man tänker ta itu med lagen (hur?) om man hamnar i regeringsställning.

Vi är ännu osäkra, men KD och C visar positiva signaler. L och SD är vi helt osäkra på och där sliter man nog mest med om man ska vara populister eller realister. De rödgröna avser inte ändra lagen men S har ju bytt fot förut så det kan ske även här. Notera dock att samtliga partier har officiellt ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen om att lagen skall utvärderas. I något fall är nog tyvärr motivet att man vill införa 0.2 på samtliga båtar och flytetyg. Deras kontrollbehov är oändligt. Ställ krav på ditt parti.

Två M politiker vill ändra redan till sommaren!

Efter vi författat ovanstående text kommer det till vår kännedom att riksdagsledamöterna Lars Beckman och Maria Stockhaus (M) har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle. En tidning och webb-plats som bevakas av politiker och myndigheter. Klicka på bilden för att läsa artikeln.

KD politiker ryter ifrån. En räddande symbolfråga?

Även Amanda Agestav – riksdagskandidat för Kristdemokraterna och ordförande i Västmanlands partidistrikt – ryter ifrån i tidningen VLT. Därtill är Kristdemokraten Caroline Szyber – Ordförande i Civilutskottet – kritisk till lagen. Lars Adaktusson vet vi är skärgårdsmänniska, men var han står i denna fråga har vi ej kunnat utläsa. Om KD gör en rejäl utfästelse så kanske engagerade borgerliga båtägare räddar dem kvar i Riksdagen? Klicka på rubrikutdraget nedan för att läsa Agestavs artikel.

Morgan Johansson lite mer på djupet då?

Sjörättsinstitutet förde tidigt i bevis att lagen inte kan ha någon effekt av vikt då den skjuter långt över målet; den tar inte fasta på de båttyper där olyckorna sker och de alkoholnivåer som gäller är så låga så de har ingen sjösäkerhetshöjande betydelse i praktiken. Brottsförebyggande rådet skjuter sedan lagen i sank genom att visa att de som framför fritidsbåtar fulla med fara för andra är och har förblivit relativt konstant sedan lagen tillkom, kort sagt det går inte heller att påstå att lagen fungerar förebyggande.

Varför tar då inte Justitieminister Morgan Johansson snabbt initiativet till en översyn och justering av lagen? Han vet liksom alla andra om lagens tillkortakommanden och att den inte passar i den miljö som den är satt att verka i.  Vi i Båtfolket ser fyra skäl:

1. Alkohol behöver inte alltid inmundigas för att göra oss själva dumma. ”Det är ingen mänsklig rättighet att vara full och samtidigt köra båt”, sade Morgan Johansson på fullt allvar från talarstolen i riksdagen under våren och tog direkt en viktig debatt rakt ner i drängstugan. Ministern är givetvis medveten om att de låga alkoholnivåer som gör brottslingar av båtmänniskor inte har någon som helst betydelse för säkerheten till sjöss och att i alla andra sammanhang skulle han inte beskriva den som tagit något glas vin till middagen som full. Men eftersom lagen berör alkohol så kan ministern undkomma en saklig diskussion och istället säga rena dumheter.

2. Att rädda liv är givetvis eftersträvansvärt. I den dagliga debatten hör man ofta uttalandet »kan vi bara rädda ett enda liv är det värt det«.. Att rädda liv har alltid en alternativkostnad. Men för politiker tycks devisen ”Caesars hustru får inte ens misstänkas” gälla, då “att rädda ett enda liv” överskuggar allt annat. Regeringen får inte misstänkas för att på något sätt initiera en förändring av lagen som i teorin kan öka en enda olycka – detta oavsett om en krona lagd på övervakning för att rädda ett eventuellt liv bevisligen kunde rädda fler liv inom sjukvården eller i våra så kallade utanförskapsområden. Att därtill helt förbise värdet av att slippa onödiga kontroller är förödande.

3. Regeringen ingår med sina myndigheter i en helig allians som lever i symbios med varandra. En allians som delvis finner sitt existensberättigande på att lagar som sjöfyllerilagen inte ändras. På t ex Transportstyrelsen (TS) finns personer som inte gör annat än att djupstuderar sjösäkerhet och fritidsbåtsliv.

De har av regeringen fått etappmål om hur omkomna i fritidsbåtolyckor ska minska kommande år. Ett mål som Transportstyrelsen på alla sätt söker visa att de genom sitt idoga arbete också uppfyller och därigenom legitimeras också deras verksamhet. Detsamma gäller Kustbevakningen. På fullt allvar och utan att protestera satsar myndigheten resurser på att ta fast och lagföra personer som de vet inte utgöra någon fara för andra. Det finns dock inga incitament hos Kustbevakningen att få lagen ändrad. Det ger både traktamente, arbetsuppgifter och legitimerar en myndighet som ofta kritiseras för sina oklara arbetsuppgifter.

4. Alliansen mellan Transportstyrelsen (TS), KBV och regeringen är tillsammans i sig en fastlåsande kraft genom att man strategiskt använder sig av urval av statistik som stöder deras utgångspunkter att lagen inte behöver förändras. Ett exempel: Ministern tar i kammaren stöd i statistik från TS som visar att allt färre dör i fritidsbåtolyckor. Men om man skärskådar statistiken så finner man snabbt att de färre olyckorna går direkt att härleda till att vi idag har nya teknologier till hands. Därtill visar Transportstyrelsen egen statistik att klart färre är ute på sjön idag än för åtta år sedan och då vore det väl märkligt om inte dödstalen går ner. Men sådana faktorer har varken ministern eller Transportstyrelsen något intresse att föra in i sitt material – då det skulle förta dels ministerns gloria kring att vilja rädda liv samt Transportstyrelsen möjlighet att visa sin egen förträfflighet.

”Politiskt styrning hotar myndigheters oberoende”!

Uttalandet är inte vårt. Nordic PA Consult har på uppdrag av Svensk Näringsliv gjort en seriöst genomarbetad studie som visar en hög grad av politisering i såväl regleringsbrev som i de utredningsdirektiv som rör myndighetens verksamhet, samtidigt som de givits ett stort antal uppdrag som är att betrakta som ren opinionsbildning eller PR-verksamhet för regeringen.

”Hos såväl Kemikalieinspektionen som Naturvårdsverket kan vi se hur dessa fenomen samverkar på ett sätt som tidvis får myndigheterna att framstå som ett slags kampanjorganisationer”. Vi båtägare har definitiv känt av både oproportionerlig skuldbeläggning och krav från båda dessa myndigheter. Även Transportstyrelsen (som inte var med i studien) är delvis offer för detta.

Läs artikel här (SvD betalvägg) https://www.svd.se/politisering-hotar-myndigheters-oberoende

Hela rapporten. Klicka här