Ett enigt Civilutskott har fått en enig Riksdag att besluta om en formell anmodan till Regeringen att utvärdera den så kallade ”sjöfyllerilagen”

Vi citerar: Civilutskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Delvis bifall till en motion om avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Debatt och beslut

Den 8 november var det åter debatt i Riksdagen om en översyn av sjöfyllerilagen. Många goda argument för en översyn och justering av lagen framfördes parat med självklarheter som att säkerhet är viktigt på sjön och att det inte ska vara tillåtet att föra fram en båt full.

Ett stort antal motioner genom åren – med stöd i vetenskap och olycksstatistik – har sökt få till en formell översyn och ändring av Sveriges unika 0.2 ”sjöfyllerilag”. Motionärernas budskap har stärkts för varje år då man inte kan härleda 0,2 lagen till någon ökad sjösäkerhet. Mest bara frustration över onödiga begränsningar till den enskildes omdöme, överdriven övervakning och en allvarlig kriminalisering för en struntöverträdelse. Något som lägger sordin på den korta tid vi vill få njuta av vårt båtliv och samtidigt som vi ser sjökrogar och turistverksamheter slå igen och de skärgårdsboendes liv begränsas allt mer.

Just båtlivet är föremål för mycket ”klåfingrighet” från allt för många okunniga politiker och tjänstemän. Desto gladare är vi idag att det finns politiker som ser lagens tokigheter och tar ansvar för ett både ett fritt aktivt sjöliv och säkerhet.

Utvärderingskriterier

Om nu inte regeringen trilskas så kommer det under våren att påbörjas en formell utvärdering och översyn. Ett sådant arbete måste ledas av en sakkunnig person. Inte någon politiskt tillsatt sådan. Valet av person o/e resurser kan tidigt svallra om det finns ett ”politiskt medskick”. En sådan person får inte heller basera sina argument på förnumstigheter som ”ska det vara så svårt att vara nykter på sjön”.

Politiker tenderar därtill att tänka i termer att om någon lag ändras eller avskaffas så måste något annat göras istället. Det är en fälla. Att på nytt införa restriktioner, licenser och annat utan backning i empiri och vetenskap skapar bara nya problem. Arbetet bör fokusera på defintion och regler runt alkohol allena. Antingen att man återgår till den tidigare lagen – som var tillräcklig – eller att man gör en anpassning / kompromiss till våra grannländer.

Båtfolket.se har bland alla våra anhängare sakkunniga inom sjörätt, kriminologi, sjösäkerhet, övervakning och räddning. Därtill mängder av erfaret sjöfolk. Vi kommer – gärna tillsammans med andra båtorganisationer – ta fram relevanta förslag till kriterier för en översyn.

Dessa kriterier kommer vi att dela med politiker och tjänstemän. Särintressen som nykterhetslobbyn eller myndigheter som behöver existensberättigande skall inte dennna gång få ett ohemult inflytande framför sakkunskap och verklighetens omständigheter. Alla de tokigheter som promillelagen medfört går inte att diskutera bort. Betydelsen av att leva ett fritt, brett och ansvarsfullt liv måste tas på allvar.

REPETITION: 10 skäl varför en översyn av 0,2 promillelagen brådskar

1. 0,2-promillelagen har inte någon påvisbar effekt på antalet allvarliga olyckor som sker med fritidsbåtar.

Redan 2011 slog Sjörättsinstitutet fast: I ett undersökt material om 350 sjöfylleridomar (1994–2010) har sjutton fall av död eller allvarlig kroppsskada befunnits orsakade av berusning över 1 promille, medan ett enda sådant förekommer med lägre påverkan, som enligt domstolen inte behöver ha orsakat olyckan. (Marine Intoxication in Swedish Case Law, Stockholm 1911 Jure Förlag 2011. ISBN 978-91-7223-442-0).

2. Efter att lagen varit verksam i åtta år så går det inte att visa att den haft något signalvärde eller förebyggande effekt vad gäller allvarliga olyckor.

Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik visar på ytterst små om ens identifierbara signaleffekter. Antalet dödsolyckor har minskat stadigt under mer än 40 års tid – opåverkad av den nya lagstiftningen – och är nu nere i under 30-tal per år. (Det har varit samma utveckling i Norge som alltjämt har 0.8 promille som gräns). De senaste åren har dock minskningstakten i absoluta tal nästan avstannat då totala antalet fritidsbåtsolyckor är få. De olyckor som sker omfattar primärt små fritidsbåtar samt kajaker i insjöar och dessa små farkoster omfattas inte av lagen.

3. Lagen kostar samhället stora resurser att upprätthålla.

Detta är särskilt allvarligt då våra gemensamma resurser för att upprätthålla lag och ordning i Sverige är hårt ansträngda. Vi har t.ex minst antal poliser per capita i hela Europa. Prioriteringarna bör ligga på landbacken.

4. Antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor som omfattas av 0,2-promillelagen är ytterst få och bör sättas i relation till andra olyckor som sker på människors fritid. Det tydliggör att lagen varken träffar målet eller fyller sin funktion.

Två jämförande exempel: 2015 drunknade 20 människor i Sverige i samband med olyckor på isen. Det är en ökning med 16 personer jämfört med året innan. Totalt omkom 115 personer i drunkningsolyckor 2016. Detta ska sättas i relation till ett fåtal personer som omkommer i fritidsbåtolyckor med båttyper som omfattas av lagen och som därtill forskningen visat inte har bäring på de låga alkoholhalter som den nya sjöregeln omfattar.

5. Lagen har minskat intresset för fritidsbåtsliv. Ett minskat intresse för ett sunt fritidsbåtliv i Sverige var inte en önskad effekt av lagen.

Enligt Transportstyrelsen båtlivsundersökning framgår att sedan lagen infördes har antalet vuxna svenska som vistas i fritidsbåt minskat.

Kustbevakningen styrker i media att det är färre båtar ute på kvällstid efter att lagen tillkommit. Bransch, service-stationer och turistnäring vittnar om samma sak. Är det bra?

6. Lagen kriminaliserar personer utan att det finns några offer. Lagen har kriminaliserat svenskar som på sin fritid till sjöss konsumerar små mängder öl eller vin utan att det går ut över någon annan.

Den som exempelvis dristar sig till att i ytterst låg hastighet (lägre än 15 knop) korsa en fjärd efter bara ett glas vin riskerar ett straff motsvarande ringa misshandel och det bara för man färdas i en viss typ av fritidsbåt. Är det en rimlig straffpåföljd frågar sig många? Är den teoretiska topphastigheten en rimlig gräns för så pass hårda straff? Dagsböter på över trettiotusen är inte ovanligt.

7. Inget annat ”båtland” i världen har en liknande lag. Såväl Finland som Norge har avvisat vår lag efter att ha utvärderat den.

Våra nordiska grannar har efter att granskat vår lag avvisat den. Delvis baserat på just svensk forskning. Norge har en gräns på 0,8 promille för fritidsbåtar och Finland 1.0 promille.

8. Lagen har lett till ett antal domar som visar att lagen inte bidrar till ett säkrare båtliv och som därtill varit direkt kränkande för de som utsatts för övervakningen. Två exempel:

1) En man flyttar sin gummijolle för att säkra upp den för ett annalkande oväder. Båtägaren frikändes i tingsrätten, men fälldes i hovrätten. Ärendet har nekats prövningsrätt i högsta domstolen. Tilläggas kan att i detta fall fungerade inte polisens stationära alkoholmätare (den så kallade ”Evidenzern” som används vid verifiering). Så istället kallades på en polisbil med 2 man från Strömstad 3 mil bort. Allt för att konstatera 0.28 promille. Domen visar att lagen också kan omfatta de som nödgas flytta en båt pga av annalkande oväder.

2) En man är ute med några vänner i sin båt i Solna. I låg hastighet och utan att det fanns några andra båtar i närheten stoppas mannen av Kustbevakningen och blåser 0.2 promille. Han förs bort under två timmar. Under tiden utfrågas medpassagerarna där de avkrävs namn, telefonnummer och personnummer. Dessa uppgifter kommer senare av misstag att även figurera i förundersökningsprotokoll liksom att namn förväxlas och utskick sker till fel person. Ärendet JO-anmäls.

9. Lagen har tydliggjort allvarliga brister i våra myndigheters informations- och tjänstemannaansvar.

Kustbevakningen (KBV) basunerar varje år ut att ”färre kör fulla på sjön”. De konstaterar att antalet fritidsbåtägare som genomgått sållningsprov och ertappats med mellan 0,2-1,0 promille i blodet har minskat sedan lagens tillkomst och deras intensifierade insatser. De ger också sken av att det minskat antalet allvarliga olyckor. KBV ska enligt regleringsbrevet arbeta med identifierade problem. Det finns inget som talar för att KBV:s insatser med att lagföra fritidsbåtägare med låga alkoholhalter har haft någon effekt på antalet olyckor. Informationsgivningen är skev och osaklig.

10. Ett antal vallöften och utfästelser i riksdagen – företrädande en klar majoritet i riksdagen – har givits om att lagen ska utvärderas och att det bör ske en översyn.

Det är hög tid att uppfylla utfästelserna. Att rationella kriterier ställs upp och att utvärderingen sker av sakkunniga.

Noterbart är att vår dåvarande inrikesminister Anders Ygeman inför valet 2014 (då i egenskap av ordförande i Trafikutskottet) besvarade Svenska Båtunionens valenkät i tidningen Båtliv (medlemsorgan för 170 000 båtägare) och uttalade att Socialdemokraterna ser positivt på att utvärdera nya sjöfyllerilagen.

En Julhälsning till ett par av våra riksdagsmän

Låt oss avslutningsvis också sända en speciell julhälsning till Johan Löfstrand (Socialdemokraterna) och Lotta Johnsson Fornave (Vänsterpartiet) som i kammaren i november uttryckte sin stora oro för att med sina familjer i båten riskera att möta skeppare som tagit ett glas vin.

Kära Johan och Lotta. Vi vill önska er en riktigt God Jul. Vi vill lugna er och berätta att det finns ingen orsak för den oro ni uttryckte i riksdagen den 8 november.

Även om det på goda grunder nu kan sker en justering av sjöfyllerilagen – där den kanske harmoniseras med våra grannländer – så kommer ni kunna känna er trygga när ni är ute med båten med era familjer.

Däremot så rekommenderar vi er (om ni inte redan har det) att ta förarintyg, se till så att alla har flytväst ombord och kanske vattentäta mobilfodral.

Det senare kan – om det vill sig riktigt illa – rädda både era och andras liv. Och snälla ni, vi tycker också att slogan ”liv som kan räddas ska räddas” låter trevligt, men lyft blicken och se var insatser för att rädda liv kan rädda liv och ni kommer att se att sjöfyllerilagen faller utanför ramen. Fullständigt.

Och när vi ändå ”pratas vid”, nej Johan du kan inte påstå och försvara lagen genom att säga att de grova lagöverträdelserna har minskat sedan lagen tillkommit. Ta gärna del av BRÅ:s statistik så ser du att de grova lagöverträdelserna ligger på en ganska konstant nivå sedan lagen infördes trots att antalet fritidsskeppare har minskat under de senaste åren. Kort sagt lagen verkar inte förebyggande. Och till dig Lotta som i kammaren sade ”Förstår inte varför man inte kan ligga kvar i hamn om man tagit några glas.” så vill vi bara säga – välkommen till alla oss som bor i skärgården eller vill leva vanliga skärgårdsliv. Argumentet är lika främmande som att påstå att fyllan på stan beror på att folk älskar och hälla I sig öl och sprit då de är på väg till sin vänner – nej, inget kan vara mer fel. Båtfolket vill – utan att riskera höga böter och utsättas för opåkallade övervakning – kunna umgås med sina vänner och ta sig hem i natten även om man någon gång dristat sig till att ta inte bara ett utan två glas vin till maten i goda vänners lag.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0.2 lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan 2015 samt 16 och vi har levererat mer än 7.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. V.v notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell  jimhuzell@gmail.com