Vi i Båtfolket har ju i 8 år – med fakta på vår sida – stretat med vår fråga som har ett stort värde, både symboliskt och praktiskt. Skall vi acceptera att lagar – som inte ens har med ideologi att göra – stiftas utan stöd i vetenskap och kunnande? Just båtlivet är föremål för mycket ”klåfingrighet” från allt för många okunniga politiker och tjänstemän. Desto gladare är vi idag att det finns politiker som ser lagens tokigheter och tar ansvar för ett både ett fritt aktivt sjöliv och säkerhet.

Idag har vi fått besked om att Civilutskottet – för första gången – nu är eniga om att en utvärdering av lagen måste till. Goda nyheter. Nu gäller det att regeringen rättar sig efter riksdagen och att en utvärdering sker opartiskt, efter adekvata kriterier och att den utförs av sakkunniga. Floskler som ” ska det vara så svårt att vara nykter till sjöss” ska inte få tillåtas att få utrymme i utvärdering eller speglas i lagtexten.

Det är valår snart och mycket rörelse mellan partierna. Vi och hundratusentals båtägare kommer att följa detta ärende noga.

Nederst i brevet finner du Båtfolkets 10 välgrundade skäl om varför en översyn måste ske och lagen justeras. Vi är övertygade om att en översyn av promillelagen kommer leda till viktiga justeringar som gör lagen legitim, inte kriminaliserar människor i onödan, som hushållar med samhällets resurser och bidrar till ett säkert men också välkomnande sjöliv.

Motioner i Riksdagen

Det är hela 17 nya motioner om ”sjöfyllerilagen” där de flesta riksdagsledamöter vill ha en anpassning av lagen baserad på fakta. Inte som nu grundad i myter och av ”uppfostrings-karaktär”. Som ekon av nykterhetsivrare! Fritidsbåtslivet är för viktigt att låta sig styras av ett överilat kontrollbehov eller myndigheter som söker arbetsuppgifter.

Några förordar t.o.m en återgång till vår tidigare ansvarslag med ett tak på 1 promille för grovt sjöfylleri. Alla motionärer förordar en utvärdering som grund för en omarbetning.

Det är M som har drivit frågan hårdast men det är även motioner från C och L). Det är inga motioner från S men vi vet att många riksdagsledamöter ser lagens tokigheter och önskar en objektiv utvärdering. SD hade tidigare till Båtfolket meddelat att man ställer sig bakom alla krav på en formell utvärdering.

Civilutskottet eniga om en utvärdering

Civilutskottet har bifallit 16 motioner helt och delvis motionskravet på att ta bort 0,2 nivån helt. Alltså återgå till den tidigare lagen.

Du kan läsa på Civilutskottets sida här och där finner du även alla 17 motionerna.

I praktiken innebär detta att Riksdagen nu instruerar Regeringen att handla och agera.

Morgans infantila promemoria

Tills idag har regering och riksdag gjort ”allt” för att ducka i 0,2 frågan och med sedvanlig ängslighet (när det gäller frågor som berör alkohol). Den skatteunderstödda nykterhetslobbyn har ännu makt i Sverige. I den förra debatten om 0,2 (våren 2017) lovade Justitieminister Morgan Johanson att ställa ut ett löfte om en promemoria i frågan. Den publicerades den 20/3 2017 och är dokument som belyser den totala okunnigheten om båtliv i Sverige. Promemorian fokuserar helt på hur antalet lagförda (haffade och straffade för promillehalt över 0.2) har minskat sedan 2010. Inte underligt. Om man stiftar en lag att förbjuda vita kepsar på sjön, ställer ut mycket höga böter och sätter in Kustbevakning och Polis att göra regelbundna kontroller så är det klart att användning av vit keps minskar. Men vad har det med sjösäkerhet att göra? Ingenting. Ingen – inte heller Transportstyrelsen – kan se någon korrelation mellan lagens införande och ökad säkerhet. Handläggaren av justitieministerns promemoria – Anna Hempel – vägrar svara på varför PM:et inte innehöll något av all den kritik osv som framförts, inte ens EN referens till båtorganisationernas diarieförda kritiska skrivelser. Vad beror den totala faktaresistensen på? Inte ens att Transportstyrelsen som anmodar regeringen att göra en uppföljning av lagen tas upp i PM:et. Du kan läsa Morgans PM här.

Det är denna typ av ”utvärdering” som inte får ske framgent. Det är ett ovärdigt och pinsamt dokument för en justitieminister.

Utvärderingskriterier

Båtfolket.se har som bland alla sina anhängare sakkunniga inom sjörätt, kriminologi, sjösäkerhet, övervakning och räddning. Därtill mängder av erfaret sjöfolk. Vi kommer att ta fram checklistor på de kriterier en utvärdering måste innehålla. Båtorganisationerna och engagerade politiker måste säkerställa att det är rätt kompetens som jobbar med en utvärdering. Särintressen som nykterhetslobbyn eller myndigheter som behöver existensberättigande skall inte få ett ohemult inflytande framför sakkunskap och verklighetens omständigheter. Alla de tokigheter som promillelagen medfört går inte att diskutera bort. Betydelsen av att leva ett fritt, brett och ansvarsfullt liv måste tas på allvar.

VIKTIG LÄSNING: 10 skäl varför en översyn av 0,2 promillelagen brådskar

1. 0,2-promillelagen har inte någon påvisbar effekt på antalet allvarliga olyckor som sker med fritidsbåtar.
Redan 2011 slog Sjörättsinstitutet fast: I ett undersökt material om 350 sjöfylleridomar (1994–2010) har sjutton fall av död eller allvarlig kroppsskada befunnits orsakade av berusning över 1 promille, medan ett enda sådant förekommer med lägre påverkan, som enligt domstolen inte behöver ha orsakat olyckan. (Marine Intoxication in Swedish Case Law, Stockholm 1911 Jure Förlag 2011. ISBN 978-91-7223-442-0).

2. Efter att lagen varit verksam i åtta år så går det inte att visa att den haft något signalvärde eller förebyggande effekt vad gäller allvarliga olyckor.
Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik visar på ytterst små om ens identifierbara signaleffekter. Antalet dödsolyckor har minskat stadigt under mer än 40 års tid – opåverkad av den nya lagstiftningen – och är nu nere i under 30-tal per år. (Det har varit samma utveckling i Norge som alltjämt har 0.8 promille som gräns). De senaste åren har dock minskningstakten i absoluta tal nästan avstannat då totala antalet fritidsbåtsolyckor är få. De olyckor som sker omfattar primärt små fritidsbåtar samt kajaker i insjöar och dessa små farkoster omfattas inte av lagen.

3. Lagen kostar samhället stora resurser att upprätthålla.
Detta är särskilt allvarligt då våra gemensamma resurser för att upprätthålla lag och ordning i Sverige är hårt ansträngda. Vi har t.ex minst antal poliser per capita i hela Europa. Prioriteringarna bör ligga på landbacken.

4. Antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor som omfattas av 0,2-promillelagen är ytterst få och bör sättas i relation till andra olyckor som sker på människors fritid. Det tydliggör att lagen varken träffar målet eller fyller sin funktion.
Två jämförande exempel: 2015 drunknade 20 människor i Sverige i samband med olyckor på isen. Det är en ökning med 16 personer jämfört med året innan. Totalt omkom 115 personer i drunkningsolyckor 2016. Detta ska sättas i relation till ett fåtal personer som omkommer i fritidsbåtolyckor med båttyper som omfattas av lagen och som därtill forskningen visat inte har bäring på de låga alkoholhalter som den nya sjöregeln omfattar.

5. Lagen har minskat intresset för fritidsbåtsliv. Ett minskat intresse för ett sunt fritidsbåtliv i Sverige var inte en önskad effekt av lagen.
Enligt Transportstyrelsen båtlivsundersökning framgår att sedan lagen infördes har antalet vuxna svenska som vistas i fritidsbåt minskat.

Kustbevakningen styrker i media att det är färre båtar ute på kvällstid efter att lagen tillkommit. Bransch, service-stationer och turistnäring vittnar om samma sak. Är det bra?

6. Lagen kriminaliserar personer utan att det finns några offer. Lagen har kriminaliserat svenskar som på sin fritid till sjöss konsumerar små mängder öl eller vin utan att det går ut över någon annan.
Den som exempelvis dristar sig till att i ytterst låg hastighet (lägre än 15 knop) korsa en fjärd efter bara ett glas vin riskerar ett straff motsvarande ringa misshandel och det bara för man färdas i en viss typ av fritidsbåt. Är det en rimlig straffpåföljd frågar sig många? Är den teoretiska topphastigheten en rimlig gräns för så pass hårda straff? Dagsböter på över trettiotusen är inte ovanligt.

7. Inget annat ”båtland” i världen har en liknande lag. Såväl Finland som Norge har avvisat vår lag efter att ha utvärderat den.
Våra nordiska grannar har efter att granskat vår lag avvisat den. Delvis baserat på just svensk forskning. Norge har en gräns på 0,8 promille för fritidsbåtar och Finland 1.0 promille.

8. Lagen har lett till ett antal domar som visar att lagen inte bidrar till ett säkrare båtliv och som därtill varit direkt kränkande för de som utsatts för övervakningen. Två exempel:
1) En man flyttar sin gummijolle för att säkra upp den för ett annalkande oväder. Båtägaren frikändes i tingsrätten, men fälldes i hovrätten. Ärendet har nekats prövningsrätt i högsta domstolen. Tilläggas kan att i detta fall fungerade inte polisens stationära alkoholmätare (den så kallade ”Evidenzern” som används vid verifiering). Så istället kallades på en polisbil med 2 man från Strömstad 3 mil bort. Allt för att konstatera 0.28 promille. Domen visar att lagen också kan omfatta de som nödgas flytta en båt pga av annalkande oväder.
2) En man är ute med några vänner i sin båt i Solna. I låg hastighet och utan att det fanns några andra båtar i närheten stoppas mannen av Kustbevakningen och blåser 0.2 promille. Han förs bort under två timmar. Under tiden utfrågas medpassagerarna där de avkrävs namn, telefonnummer och personnummer. Dessa uppgifter kommer senare av misstag att även figurera i förundersökningsprotokoll liksom att namn förväxlas och utskick sker till fel person. Ärendet JO-anmäls.

9. Lagen har tydliggjort allvarliga brister i våra myndigheters informations- och tjänstemannaansvar.
Kustbevakningen (KBV) basunerar varje år ut att ”färre kör fulla på sjön”. De konstaterar att antalet fritidsbåtägare som genomgått sållningsprov och ertappats med mellan 0,2-1,0 promille i blodet har minskat sedan lagens tillkomst och deras intensifierade insatser. De ger också sken av att det minskat antalet allvarliga olyckor. KBV ska enligt regleringsbrevet arbeta med identifierade problem. Det finns inget som talar för att KBV:s insatser med att lagföra fritidsbåtägare med låga alkoholhalter har haft någon effekt på antalet olyckor. Informationsgivningen är skev och osaklig.

10. Ett antal vallöften och utfästelser i riksdagen – företrädande en klar majoritet i riksdagen – har givits om att lagen ska utvärderas och att det bör ske en översyn.
Det är hög tid att uppfylla utfästelserna. Att rationella kriterier ställs upp och att utvärderingen sker av sakkunniga.
Noterbart är att vår dåvarande inrikesminister Anders Ygeman inför valet 2014 (då i egenskap av ordförande i Trafikutskottet) besvarade Svenska Båtunionens valenkät i tidningen Båtliv (medlemsorgan för 170 000 båtägare) och uttalade att Socialdemokraterna ser positivt på att utvärdera nya sjöfyllerilagen.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0.2 lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan 2015 samt 16 och vi har levererat mer än 7.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. V.v notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell  jimhuzell@gmail.com