Hösten 2015 – var är vi nu?

Nyhetsbrev 17 – 2015-11-01

Dags att summera 2015 års båtsäsong. Den 6:e med den unika sjöfyllerilagen där vi svenska båtägare betraktas som fulla och inkapabla att hantera vår båt om vi druckit EN öl! Vissa av våra politiker verkar drabbats av sjöfylleri-fobi. Lyckligtvis går de flesta obefogade rädslor i form av fobier att bota med sakligt presenterad fakta och lite träning.

GabbebildDet är vår övertygelse att faktasammanställningen i vår vitbok redan fått flera politiker att reagera mot mytbildningen om ”sjöfylleriet”. Det är många som motionerar i ärendet och i privata samtal är de politiker som själva är båtintresserade – eller läst på i 5 minuter – även emot dagens lagstiftning.

Inga fakta talar för lagen

Även 2015 har gått utan att myndigheter och politiker kunnat visa trovärdiga fakta som rättfärdigar den kriminalisering och inskränkning i den personliga rörelsefriheten som lagen skapar. Ingen publicerad statistik har trovärdigt kunnat påvisa positiva effekter på sjösäkerheten. Båtolyckor har minskat konstant i mer är 30 år. De få alkoholrelaterade olyckor – som skett med den typ av båtar som lagen gäller – kan härledas till grovt sjöfylleri, över 1 promille. Oftast långt över denna gräns. De som utgör riskgrupper ”super” oavsett var promillegränsen ligger och måttliga alkoholnivåer utgör ingen riskfaktor i sammanhanget.

Kalla-fakta”Kalla Fakta” (TV4) visade nyligen hur missbrukare av alkohol och droger kan strunta helt i lagar utan att riskera straff. Men, när ”skötsamma” svenssonseglare i mätaren blåser bevisligen helt ofarliga 0.5 promille i segelbåten blir det stränga dagsböter. Många i intervallen 20.000 upp till närmare 100.000 kronor! Det är inte bra för tilliten till rättsystemet om de som har ”ordnade” liv kriminaliseras och straffas hårt medan notoriska förbrytare verkar kunna göra vadsomhelst.

Desinformation från Kustbevakningen

propaganda-720x340För oss som möter skärgårdsbor och båtfolk på t.ex. Båtmässor framstår det cyniskt när Kustbevakningen i sina uttalanden påstår att båtfolket nu accepterat och är positiva till den nya lagen.

Lika illa när man påstår att ”sjöfylleriet” minskar. Som nämnts ovan finns inget som tyder på att denna 0.2 lag ”biter” på de som verkligen utgör en riskgrupp. Kustbevakningens påstående är lika relevant som om man plötsligt – men lika oberättigat – förbjöd vita kepsar för båtförare. Därefter satte in stora resurser för att bevaka och bötfälla båtkaptener med vita kepsar.Det är klart att det blir färre med vita kepsar. Men har det lett till något väsentligt? Det är likadant med det påstådda minskande ”sjöfylleriet”. Det måste först finnas ett allvarligt problem för att en kriminalisering ska kunna ge effekt. Men här saknas både problem och effekt av lagen – men tydligen inte resurser!

Lagen är snarast kontraproduktiv då den t.ex skapar osäkerhet om när man kan gå ut för att hjälpa en nödställd, eller undvika ett tillbud genom att förtöja om sin båt vid väderomslag. Vi har redan sett exempel där man inte har gått ut med båten för att assistera vid en olycka, eftersom man druckit en pilsner eller två.

Det är en farlig samhällsutveckling att kriminalisera vanliga skötsamma medborgare och prioritera tillsynsresurser hos KBV och Polis till detta icke-problem. Det driver fram ett förakt för myndigheter och politiker vi inte har råd med i dessa prövande tider. Båtfolket representerar breda lager i samhället och det är minst 425 000 båtägare med familjer som omfattas. De upplever som många andra stora problem med t.ex. båtstölder och allmän kriminalitet i samhället. I det läge landet befinner sig i är det stötande att låta Kustbevakningen spendera sina miljarder på att jaga skärgårdsbor och semesterseglare som inte utgör någon fara för andra.

Se artikel från Båtfolkets ordförande här

Tomma fjärdar i sommarnatten

Tomma fjärdar i sommarnatten

Lagen har utan tvekan lett till minskat intresse för båtliv, restaurangbesök och den begränsar de sociala nätverken för bofasta i skärgården. Även kustbevakningen har konstaterat att fjärdarna ligger tomma på kvällstid Ett högt pris vi betalar för ingenting.

När det gäller vatten är det därtill betydligt allvarligare att drunkningsolyckorna som inte är relaterade till båtlivet ökar kraftigt och är nu c:a 5 gånger så många som drunkningar i samband med båtliv.

aporna3
Politik nu – Riksdagsdebatt den 4:e November

Politik är tyvärr ofta ett spel för galleriet.

Johan Hedin (C) har i oktober motionerat om att sjöfyllerilagen bör omprövas. Det har ju även tidigare år motionerats en hel del i samma ärende från framförallt M. Inte minst den välkända Finn Bengtsson. Johans motion skall behandlas i samband med Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2 den 4:e November då man även tar ställning till 11 tidigare lagda motioner som alla önskar en formell utvärdering/omprövning.

Utskottets ställningstagande publicerades i fredags: Utskottet anser alltjämt att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även när det gäller det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Enligt utskottets mening finns det således inte skäl att frångå riksdagens ovan redovisade ställningstagande. Motionsyrkandena bör därför avslås. (sök på Riksdagens hemsida – 2015/16:CU2 – för full information)

Så vad man säger är att utskottet igen (för tredje gången) bekräftar att man i huvudsak delar motionärernas syn på behovet av en utvärdering. Men, man utgår då från att regeringen noga följer frågan och lämnar därför motionerna utan åtgärd. Det gör man i vetskap av att den rödgröna regeringen för tillfället inte gör något och att justitiedepartementet meddelat att det för närvarande inte planeras för någon utvärdering av de nya bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen!

Ett Tillkännagivande i riksdagen vore på sin plats den 4:e nov – inte minst för att få inrikesminister Anders Ygeman (S) att infria det vallöfte han gav i Båtunionens tidning Båtliv några dagar före riksdagsvalet 2014 att ”S ser positivt på att utvärdera lagen.” Då frågan är tvärpolitisk borde man kunna göra upp detta med alliansen.

I vilket fall har vi vanliga” röstande medborgare svårt att förstå denna icke-logik som präglar riksdagens arbete. Vi är dock övertygade om att i slutänden kommer fakta att vinna över detta ängsliga beteende. Men det kommer bara ske om vi ligger på, förser våra riksdagsmän och kvinnor med fakta och ställer dem till svars för hur de kriminaliserar medborgare utan skäl och slösar med samhällets resurser.

xn--3-btorganisationer-6tb

Båtorganisationerna

Alla våra stora båtorganisationer är emot denna lag. Men vi ser tyvärr hur en illa utformad lagstiftning skapar slitningar i intresse- och branschorganisationer där medlemmarna ibland vill gå hårdare fram mot politikerna än styrelserna. Riksdagspolitikerna blev uppenbart förvånade över kritiken av lagen på det så kallade ”Båttinget” som hölls i anslutning till Stockholm Båtmässa ”Allt för sjön” 2014, se video här

Sweboat (branschorganisationen)

Styrelsen är emot gällande lagstiftning. Några medlemmar är därtill vokala i ärendet men som organisation ligger man helt stilla. Vi undrar varför? Det finns alltså all anledning att följa upp och stötta Sweboat att agera i en fråga som visserligen kan upplevas vara politiskt känslig men inte desto mindre viktig och rätt att driva.

SXK – Svenska Kryssarklubben (Sveriges enskilt största båtorganisation)

SXK är kritisk till lagen och har ju tillgång till Professor i Sjörätt Hugo Tiberg som med fakta gång på gång sågat lagen. Några initiativ har tidigare tagits men för närvarande sker ingenting. Vissa medlemmar har hotat lämna föreningen om frågan drivs. Ledsamt att man viker ner sig för hot från militanta nykterister som inte ser till fakta. Vi medlemmar som sitter på fakta hotar inte med utträde.

SBU – Svenska Båtunionen (organiserar majoriteten av båtklubbarna i Sverige)

SBU har under ordförande Bengt Gärde varit aktiv och kritisk. Efter 2015 års Båtriksdag har vi kontaktats av flera medlemmar som anser att det pågår ett mygelspel med beslut. Protokollet från årets Båtriksdag var försenad och att dess innehåll – enligt flera ledamöter närvarande på Båtriksdagen – inte stämmer. Ett officiellt brev har sänts till unionsstyrelsen från Sörmlandskustens Båtförbund där man påpekar: Vår motion från 2012 års båtriksdag antogs med acklamation och det är därför viktigt att detta klargörs till alla båtägare, att arbetet fortsätter med oförminskad styrka. Problemet har även uppmärksammats i Tidningen Skärgården som når ut till båtintresserade i StorStockholm med dess skärgård.

Tidigare beslut om att SBU aktivt skall verka för en omprövning/avskaffning av 0.2 lagen ligger enligt uppgift till oss fast och Båtfolket räknar med att SBU fortsatt skall driva på för att få till en omprövning.

xn--btunionen-skrgrden-wtbio

Organisationerna måste vara aktiva

Markerar inte båtorganisationerna kristallklart mot lagen är sanningen att du som organiserad fritidsbåtbåtägare eller aktiv i båtbranschen INTE kan förvänta dig att din organisation lyckas med att över tiden ha ett inflytande på politiken. Alla säger sig ”invänta” en utvärdering. Men, om man inte aktivt trycker på för att få de givna vallöftena 2014 om utvärdering och översyn infriade, så tar det längre tid innan så sker. Civilutskottet har ju nu för tredje gången avslagit motioner med hänvisning till att Regeringen skall ”följa upp”.

De flesta av oss inom Båtfolket med supporters är medlemmar in någon av ovanstående organisationer. Vi uppmanar dig som medlem i Sweboat, SBU eller SXK att via dina kanaler trycka på internt så vi kommer fram till denna utvärdering och översyn. Låt inte en korkad lag ta bort det enskilda ansvaret och omdömet utan fakta skall vara ledstjärnan!

Som vi skrev i våra annonser: Det är bara den som är rädd för svaren som inte vågar ställa frågorna.

Debatt, media …

Det debatteras ständigt om sjöfyllerilagen. Du finner länkar på vår hemsida men här några exempel:

Ulf Elfving är kritisk till lagen i Expressen: Klicka här

Ulf Brunnberg är snarare förbannad på den här

Imitatör Göran Gabrielsson skrev en vederhäftig artikel ”Galet Nykterhetskrav sänker båtlivet” här

Stötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2 lagen är mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

swish

Nu kan du Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. Var en absolut succé på båtmässan! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell – jimhuzell@gmail.com